תקנון העמותה

סימן א': פרטים על העמותה

שם העמותה : הפועל אוסישקין
מען העמותה: רחוב יקנעם 5, תל אביב

מטרות
3. מטרות העמותה:

3.1 בניית מועדון כדורסל חדש של "הפועל", בעיר תל אביב, עבור אוהדים של הפועל תל אביב, החפצים בקיום מסגרת חלופית למועדון הקיים.

3.2 מהפכה חברתית – יצירת תרבות ארגונית חדשה לקבוצות ספורט בישראל.

3.3 הקמת מועדון כדורסל שינוהל על ידי האוהדים. יצירת הזדהות בקרב מרבית מהאוהדים של הפועל תל אביב, לדורותיהם, עם החלופה החדשה, והשונה, שמציעה העמותה.

3.4 פעולה למען הקמת אולם ספורט חדש בעיר תל אביב, לאחר הריסת אולם אוסישקין, שיהווה את ביתו של מועדון הכדורסל "הפועל אוסישקין".

3.5 העמדת קבוצה מקצועית איכותית שתתחרה במסגרות רשמיות של איגוד הכדורסל על עליית ליגה בכל שנה עד הגעתה לצמרת ליגת העל ונוכחותה שם לאורך שנים.

3.6 להקים ולהפעיל קבוצות כדורסל נוספות שתתחרינה במסגרות הרשמיות השונות של איגוד הכדורסל.

3.7 יצירת בסיס חברתי, כלכלי, ניהולי, ארגוני ומקצועי לתפעול המועדון.

3.8 שיתוף פעולה עם עמותה כלשהיא ו/או אדם כלשהוא שמטרותיהם זהות או דומות למטרות המועדון.

3.9 הגדלת משאבי העמותה והשקעתם לקידום מטרות העמותה.

3.10 לפעול על פי הקריטריונים של מינהל הספורט הממלכתי.

3.11 לתרום להטמעת הכדורסל, החינוך לטוהר הספורט, המשחק ההוגן וטיפוח הקהילה; לעודד פעילות ילדים, נערים ונוער בעיקר בשכונות הדרום וביפו לספורט הישגי ולתרבות הספורט.

3.12 בניית תרבות אהדה התומכת, בראש ובראשונה, בקבוצה והשוללת אלימות לצורותיה השונות – מילולית ופיזית.

3.13 חינוך למשמעת עצמית, תרבות הגוף והנפש בחתך גילאים שונים תוך הטמעת כבוד הדדי, אהבה וסובלנות לזולת, אהבת העיר.

סמכויות

4. העמותה תסדיר את זכויות הניהול של קבוצות "הפועל אוסישקין" הרשומות באיגוד הכדורסל, כלהלן:

I. ניהול קבוצת הבוגרים

1. תוקם הנהלה לקבוצה שתנהל את קבוצת הבוגרים ותהיה כפופה לוועד המנהל של העמותה.

2. בהנהלת הקבוצה יהיו חברים כל חברי הוועד המנהל של העמותה וכן חברים נוספים על פי המפורט להלן בסעיף II (מקסימום 9 חברים – חמשת חברי הוועד המנהל וארבעה חברים נוספים מבין הרוכשים)

3. תפקיד יו"ר הנהלת הקבוצה יאויש ע"י יו"ר העמותה.

4. התפקידים העיקריים של הנהלת הקבוצה:
א. ניהול תקציב הקבוצה, לאחר אישורו, כולל גיוס המשאבים הדרושים לכך.
ב. קבלת החלטות לגבי איוש הצוות המקצועי
ג. תפעול שוטף של פעילות הקבוצה

II. מכירת זכויות ניהול

1. מתוך כוונה להבטיח את גיוס המשאבים הדרושים, יהיה רשאי הוועד המנהל של העמותה למכור חלק מזכויות הניהול של קבוצת הבוגרים לידי גורמים מחוץ לעמותה.

2. הוועד המנהל של העמותה יהיה רשאי למכור עד 49% מזכויות הניהול בקבות הבוגרים.

3. הרוכשים אינם רשאים להיות חברים בעמותה. היה וחבר עמותה מתכוון לרכוש חלק מזכויות אלו עליו להפסיק את חברותו בעמותה.

4. הסכם המכירה יכלול התחייבות של הרוכש ליטול חלק בכיסוי גרעון הקבוצה מדי שנה ואת המנגנון לדילול אחזקותיו במידה ולא יעמוד בתנאי זה:

1. המנגנון ידאג לכך כי היה וייווצר גירעון לאורך שנה תקציבית הוא יכוסה בסיום אותה שנה על ידי המחזיקים בזכויות הניהול בהתאם לחלקם היחסי.

2. הרוכש ידאג להעמיד גם את חלקו היחסי בערבויות אותן נדרשת להפקיד הקבוצה בבקרה התקציבית.

3. היה והרוכש לא דאג לכיסוי חלקו היחסי בגירעון במשך שנה אחת, תהיה בידי העמותה האפשרות לאלץ אותו למכור את חלקו ב- 75% מהערך המקורי בו רכש את חלקו בזכויות הניהול.

4. היה ולא הופעלה האפשרות המופיעה בסעיף 4(ג) ובמשך שלוש שנים, (לא בהכרח רצופות, לא דאג רוכש כלשהו לכיסוי חלקו בגירעון, יוחזרו זכויות הניהול שבידו לידי העמותה ללא תשלום.

5. היה והרוכש מבקש לבצע את הרכישה באמצעות חברה שבבעלותו, עליו להתחייב להמשיך ולהחזיק ברוב מניותיה. היה ולא יעמוד בתנאי זה כמוהו כמי שהפר את תנאי ההסכם עימו.

5. תמורת המכירה יוכל הוועד המנהל של העמותה לצרף את הרוכש להנהלת הקבוצה בהתאם להסכם עם הרוכש.

6. כל הסכם מכירה של זכויות הניהול יחייב, לפני חתימתו, קבלת אישור בכתב של וועדת הביקורת של העמותה. וועדת הביקורת לא תוכל לפסול אלא להחליט לכנס אסיפה כללית בה תעלה הפסילה להצבעה.

7. הרוכש יוכל למכור/למסור את זכויות הניהול לצד ג' בתנאי שהוא יקבל את אישור הנהלת העמותה ואת אישור וועדת הביקורת. וועדת הביקורת לא תוכל לפסול אלא להחליט לכנס אסיפה כללית בה תועלה הפסילה להצבעה.

8. היה ויימכרו למעלה מ- 19% מזכויות הניהול לרוכש יחיד או לקבוצה מאורגנת, ההחלטה תובא להחלטת כלל חברי העמותה.

9. בהסכם ייקבע תקציב מינימום לשנה. אישור התקציב יהיה ברוב של 66% מבעלי זכויות הניהול.

10. נכסי הקבוצה (שם וסמל) והחלטות הנוגעות לנכסים אלה (כגון צבע גופיות המשחק) יישארו בידי העמותה.

5. סמכויות העמותה הן לעשות כל מה שהעמותה תמצא לנכון, וכל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית שהיא, למילוי מטרותיה, וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשותה לפי כל דין, לרבות:

5.1 לקבל תרומות, מענקים, קצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין.

5.2 להתקשר, להתחייב, ולחתום על מסמכים מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, לשכור שירותים שונים ו/או לחתום על חוזים ו/או הסכמים ו/או הסכמי קומבינציה ו/או הסכמי מיזוג ו/או שטרות לרבות שטרי משכנתא ושטרי חוב ו/או כתבי התחייבות לרישום הערות אזהרה ו/או כתבי ערבות מכל סוג שהוא, והכול בכדי לבצע את מטרותיה השונות של העמותה.

5.3 לגבות דמי חבר לעמותה בהתאם להחלטות הועד המנהל (כהגדרתם בתקנה 31 להלן) לשם כיסוי הוצאות העמותה.

5.4 לקבוע גובה הריבית על סכומים המגיעים לחבר העמותה ועל סכומים המגיעים מחבר העמותה לעמותה, ובלבד שהריבית האמורה לא תעלה על הריבית המותרת לפי דין.

איסור חלוקת רווחים
6. הכנסות ורווחי העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה ולא יחולקו בין חברי העמותה בכל צורה שהיא.

סימן ב': חברי העמותה

7. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.

סימן ג' חברות בעמותה

8. כל אדם שמלאו לו 17 שנה, אשר מזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה, משלם בקביעות דמי חבר כנדרש, זכאי להגיש בקשה לחברות בעמותה.

9. אדם החפץ להיות חבר עמותה יגיש לוועד הקבלה (כהגדרתו לעיל) בקשה בלשון זו (להלן: "בקשה לחברות"):
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (הפועל אוסישקין). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

10. אדם אשר הגיש בקשה לחברות בעמותה, שילם את דמי החבר וקיבל את אישור וועד הקבלה (כהגדרתו להלן) – ייחשב כחבר עמותה.

11. אדם אשר הגיש בקשה לחברות בעמותה ייחשב כמועמד לחברות בעמותה עד למועד אישור חברותו ע"י וועד הקבלה.

12. סרב וועד הקבלה לאשר את חברות המועמד, יהיה רשאי המועמד לחברות לערער על החלטת וועד הקבלה בפני הוועד המנהל של העמותה.
חברות אישית

13. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

זכויות וחובות של חבר

14. עד לבחירות הראשונות ע"י האסיפה הכללית, ימנו חברי העמותה את יו"ר הוועד המנהל, את הוועד המנהל, רואה חשבון (וועדת ביקורת) ומזכיר לעמותה.

15. חבר עמותה איננו אחראי להתחייבויות העמותה, אלא אם קיבל על עצמו התחייבות כזו, בין אם התחייבות מסוימת ובין אם התחייבות כללית, בכפוף לכל דין.

16. לחבר לא תהיה זכות בנכסיה או ברכושה, מכל מין וסוג של העמותה, בין אם בתקופת היותו חבר ובין אם לאחריה.

17. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה.

18. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

19. חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת, אם עומד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק ובתקנון זה.

20. הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, יקבע דמי חבר ודמי חידוש שנתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים בעמותה בכדי לשמור על חברותם ועל זכות ההצבעה.

21. חבר העמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה ולפעול על פי תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית.

22. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

23. החברות בעמותה פוקעת:

23.1 במות החבר.

23.2 בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן שלושים יום מראש; חבר המודיע על פרישתו מן העמותה יהיה זכאי להחזר דמי החבר או כל חלק מהם.

23.3 בהוצאתו מן העמותה.

23.4 באי תשלום של דמי החבר, ובלבד שנמסרו לחבר ע"י העמותה שתי התרעות, כלליות ו/או אישיות, על כך, בהפרש של 30 יום אחת מהשנייה וחלפו 30 יום ממועד משלוח ההתראה השנייה.

24. האסיפה הכללית או הוועד המנהל, יהיו רשאים להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

24.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

24.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

24.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ואמנת החברות בעמותה עליה חתם.

24.4 החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

25. לא יחליטו להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הפורום המחליט על הוצאתו, ולא יחליטו להוציא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנה 24.1- 24.3 אלא לאחר שהתרו בחבר ונתנו לו זמן סביר לתיקון המעוות.

26. חבר אשר הוצא מן העמותה בהחלטת הוועד המנהל, רשאי לערער על ההוצאה לפני האסיפה הכללית הקרובה. החלטת האסיפה הכללית תהיה סופית.

27. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר העמותה יינתנו לו בכתב שיימסרו לו ביד או יישלחו בדואר רגיל ו/או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום פנקס החברים

28. העמותה תנהל פנקס של חברי העמותה ותרשום בו כל חבר, מענו מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

סימן ד': האסיפה הכללית

29. האסיפה הכללית של חברי העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה. שעתה, מועדה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הוועד המנהל של העמותה.

30. הוועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

31. לא כינס הוועד המנהל אסיפה כללית אשר נדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף 30, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד המנהל.

32. כונסה האסיפה כאמור בסעיף 31, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב הוצאות את העמותה. לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות תקנה זו, רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

33. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה באופן אישי לחברי העמותה, שעליה יחליט הוועד המנהל, לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

34. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל, ועדות התחומים וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל ותחליט על אישורם.

מניין

35. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 50 חברי עמותה, או שלושים אחוז ממספר חברי העמותה, עפ"י הגבוה מביניהם; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה, באותו היום ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש

36. יו"ר האסיפה הכללית יהיה מי שמכהן באותה העת כיו"ר הוועד המנהל ובהעדרו חבר אחר של הועד המנהל.
החלטות

37. החלטות האסיפה הכללית, לרבות שינויים בתקנון העמותה, יתקבלו ברוב קולות של בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

38. (א) החלטות בנושאים הבאים תובאנה להצבעת כלל חברי העמותה:
(1) שם הקבוצה

1. שינוי שם הקבוצה ל"הפועל תל אביב" או ל"הפועל אוסישקין תל אביב"- נדרש רוב רגיל מקרב המצביעים.

2. שינויי שם הקבוצה לשם אחר – נדרש רוב של 75% מקרב חברי העמותה.

3. הוספת שם מסחרי (נותן חסות) בזמן רישום הקבוצה באיגוד הכדורסל איננה מחייבת אישור חברי העמותה.

(2) שינוי סמל הקבוצה
נדרש רוב של 60% לפחות מקרב המצביעים ובתנאי שהרוב מהווה לפחות 25% מחברי העמותה (יודגש כי בכל מקרה סימן "הפועל" יהווה את החלק המרכזי בסמל הקבוצה. כמו כן לא ייכלל כיתוב כלשהו בעל אופי מסחרי זה או אחר בסמל המועדון.

(3) אישור או הארכת הסכם עם חברת ניהול
נדרש רוב של 60% לפחות מקרב המצביעים ובתנאי שהרוב מהווה לפחות 25% מחברי העמותה. אם עד מועד סיום ההצבעה לא הצביעו מספיק חברי עמותה ולא הושג היעד הכמותי, תינתן אורכה של שבועיים. אם גם אז לא הושג היעד הכמותי, תתקבל ההחלטה ברוב קולות המצביעים בפועל, ובתנאי שהם מהווים 75% מקרב המצביעים בפועל.

(4) נושאים על פי החלטת הועד המנהל
נדרש רוב של 60% לפחות מקרב המצביעים ובתנאי שהרוב מהווה לפחות 25% מחברי העמותה. אם עד מועד סיום ההצבעה לא הצביעו מספיק חברי עמותה ולא הושג היעד הכמותי, תינתן אורכה של שבועיים. אם גם אז לא הושג היעד הכמותי, תתקבל ההחלטה ברוב קולות המצביעים בפועל.

(5) שינוי סעיף 38 זה בתקנון העמותה
א. שינוי סעיף קטן 1 – נדרש רוב של 75% מקרב חברי העמותה.
ב. שינוי יתר הסעיפים הקטנים – נדרש רוב של 60% לפחות מקרב המצביעים ובתנאי שהרוב מהווה לפחות 25% מחברי העמותה. אם עד מועד סיום ההצבעה לא הצביעו מספיק חברי עמותה ולא הושג היעד הכמותי, תינתן אורכה של שבועיים. אם גם אז לא הושג היעד הכמותי, תתקבל ההחלטה ברוב קולות המצביעים בפועל.

(ב) קיימת אפשרות כי העמותה תבחר למסור (עם או בלי תמורה) את הזכות לניהול קבוצת הכדורסל לידי חברה באמצעות הסכם שייחתם בין העמותה לבין החברה ושכאמור, בסעיף 38, יובא להצבעת כלל חברי העמותה. במקרה זה יעמוד ההסכם בתנאים הבאים:
1. מטרות ודרכי הפעולה של חברת הניהול יתאימו לאלו של העמותה.
2. הסכם זה הינו לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. ניתן להאריך את ההסכם לתקופות נוספות כל אחת מהן עד שלוש שנים, באישור חברי העמותה כמוגדר בסעיף 38.
3. כשליש מחברי הועד המנהל של חברת הניהול יהיו חברי העמותה, מהם אחד לפחות חבר הועד המנהל, שימונו על ידי הוועד המנהל של העמותה.
4. העמותה לא תישא בכל עלות ו/או התחייבות כספית אשר נוטלים עליהם רוכשי זכויות הניהול כדוגמת אשראי בנקאי, חוזים מול שחקנים וכו'.
5. לא יהיה שינוי במבנה השליטה של החברה ללא קבלת הסכמת העמותה.

פרוטוקול

39. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנון ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

סימן ה': הוועד המנהל וועדות תחומים

40. ועד העמותה ייבחר על ידי כלל חברי העמותה כמתואר בסימן ח' לתקנון זה, להלן "הוועד המנהל".

החברים

41. מספר חברי הוועד המנהל יהיה חמישה.

42. הוועד המנהל יבחר יו"ר ועד, מזכיר וגזבר לעמותה.

סמכויות

43. הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או לרשות אחרת מרשויות העמותה

44. על הוועד וכל אחד מחבריו לפעול לטובת העמותה וחברי עמותה, במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

45. חודשיים לאחר היבחרו, על הוועד לזמן אסיפה כללית בכדי לפרסם תוכנית עבודה שנתית ולאשר את התקציב.

תקופת כהונה

46. הוועד המנהל יכהן מהבחרו לשנתיים.

47. חבר הוועד המנהל היוצא יכול להיבחר לוועד המנהל החדש.

48. חבר הוועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל.

49. חבר הוועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
.
50. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הוועד המנהל או חבר בוועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הוועד המנהל מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן נבחר ועד חדש, כקבוע בס' 52__..

51. חבר הוועד המנהל שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

52. השלמת הועד המנהל
1. הועבר כל הועד או לפחות שלושה מחבריו מכהונתם ע"י האסיפה הכללית, תבחר אותה אסיפה ועד זמני (או השלמה לחברי הועד שנותרו בתפקידם) מקרב חברי העמותה העומדים בתנאי הכשירות. האסיפה תכריז על עריכת בחירות ותמנה ועדת בחירות.
2. הועברו חבר ועד אחד או שניים מתפקידם ע"י האסיפה הכללית, ימשיך הועד המנהל, בהרכב חבריו הנותרים, בתפקידו. האסיפה תכריז על עריכת בחירות להשלמת מספר חברי הועד לחמישה ותמנה ועדת בחירות.
3. התפטר חבר ועד או חדל לכהן בתקופה של פחות משישה חודשים לפני המועד בו יש להכריז על בחירות רגילות, ימשיך הוועד המנהל בהרכב חבריו הנותרים בתפקידו, והוא יהיה רשאי, באישור האסיפה הכללית למנות חבר עמותה העומד בתנאי הכשירות כחבר הוועד וזאת עד למועד הבחירות.
4. התפטר חבר ועד או חדל לכהן בתקופה העולה על שישה חודשים לפני המועד בו יש להכריז על בחירות רגילות, יכריז הועד המנהל על עריכת בחירות למילוי מקומו של החבר שהתפטר. עד עריכת בחירות כאמור ימשיך הוועד המנהל בהרכב חבריו הנותר בתפקידו, ובאישור האסיפה הכללית יהא הוועד רשאי למנות חבר עמותה העומד בתנאי הכשירות כחבר וועד זמני.
5. בבחירות שיערכו לפי סעיף זה, ניתן יהיה לקבוע לוח זמנים לעריכת הבחירות שיהיה קצר מזה הקבוע בסימן ח' לתקנון.

ישיבות הועד המנהל

53. הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן, ובלבד שהוועד המנהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה.

54. ישיבת הוועד המנהל לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 3 חברים. תתאפשר הצבעה טלפונית.

החלטות הוועד המנהל

55. החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע יו"ר הוועד המנהל; החלטת הוועד המנהל יכול שתתקבל בכתב דם שלא בישיבת הוועד המנהל, ובלבד שתיחתם ע"י כל חברי הוועד המנהל.
רוב מיוחד

56. על אף האמור בתקנון זה, על החלטות הנוגעות למעמד הצוות המקצועי ואישור התקציב השנתי וחלוקתו לועדות התחומים להתקבל ברוב של לפחות 80% מחברי הוועד המנהל. חלוקת תקציב העמותה לתחומים תהיה בהתאם להיקף הפעילות של כל אחד מהתחומים בשנת התקציב הנדונה ובהתבסס, ככל שיהיה צורך, בהיקף פעילות התחומים בשנה הקודמת לשנת התקציב.

פרוטוקול

57. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

58. הוועד המנהל יסמיך את הגזבר ועוד מורשה חתימה אחד (סה"כ שניים) הרשאים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

פנקס חברי הועד המנהל

59. העמותה תנהל פנקס חברי הוועד המנהל ותרשום בו שמו כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

ועדות התחומים

60. העמותה תחליט בהתאם לצורך על הקמת ועדות שידאגו לפעילותה השוטפת של העמותה, להלן: "ועדות התחומים"

61. חברי הוועדות יהיו חברי עמותה.

62. בחירת חברי ועדות התחומים תתקבלנה ע"י הוועד המנהל של העמותה. מנהל ו/או חבר תחום יכולים שיהיו חברי הוועד המנהל של העמותה, ובלבד שאינם מקבלים שכר מהעמותה.

63. ועדות התחומים יהיו כפופות לוועד המנהל של העמותה.

64. המלצות ועדות התחומים יאושרו ע"י הוועד המנהל של העמותה.

65. ההחלטות בעניינים המשותפים לכמה ועדות תחומים והחלטות אשר אמור לגביהן כאמור בתקנון זה – תתקבלנה ע"י הוועד המנהל.

סימן ו': ועדת הביקורת ורואה חשבון

תפקידים וסמכויות של ועדת ביקורת

66. לבדוק את כל ענייניה הכספיים וכל פעולותיה של העמותה, לרבות נהליה ודרכי עבודתה, ולשם כך לעיין בפנקסי החשבונות ובכל מסמך אחר של העמותה, ולקבל כל מידע הדרוש לועדה לשם מילוי תפקידה.

67. להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לאישור הדו"ח הכספי והמאזן של העמותה, וכן כל הצעה אחרת הנראית לה לשיפור פעולות העמותה.
.
68. חברי ועדת הביקורת לא יפעלו תוך ניגוד אינטרסים. במידה וקיים ניגוד אינטרסים, לרבות ניגוד אינטרסים הנובע מקשר אישי בין חבר מועדת הביקורת לחבר הוועד המנהל, רשאי הוועד המנהל לפטר את חבר הוועד מתפקידו.
כינון

69. (א) ועדת הביקורת תבחר על פי הוראות סימן ח', ומספר חבריה יהיה שלושה.
(ב) התפטרו או הועברו מתפקידם על ידי האסיפה הכללית כל חברי ועדת הביקורת, יכריז הועד המנהל על עריכת בחירות לוועדת הביקורת, וניתן יהיה במקרה זה לקצר את לוח הזמנים הקבוע בסימן ח'. הועבר חבר ועדת ביקורת מתפקידו על ידי האסיפה הכללית או התפטר, תבחר האסיפה הכללית במקומו חבר בועדת הביקורת אשר יכהן עד למועד עריכת בחירות רגילות.

תחולת הוראות

70. הוראות תקנות 44, 46 – 49 ו- 51 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

גוף מבקר

71. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לענייו זה בידי רשם העמותות (לעיל ולהלן: "הגוף המבקר")

מינוי רואה חשבון

72. כל עוד העמותה חייבת במינוי רואה חשבון על פי דין, יחולו הוראות אלה:

72.1 רואה חשבון ייבחר, עפ"י המלצת ועד הנהלה, באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה;

72.2 הוועד המנהל רשאי, בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון הראשון של העמותה, שימש בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה; לא מינה הוועד המנהל רואה חשבון כאמור רשאית העמותה באסיפה הכללית הראשונה למנות את רואה החשבון הראשון;

72.3 באסיפה הכללית רשאית העמותה לאשר את מינוי רואה החשבון שמינה הועד המנהל או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי העמותה, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו ארבע – עשר ימים לפחות לפני יום האסיפה.

72.4 רואה החשבון יפעל בתיאום עם ועדת הביקורת.

סימן ז': סייגים לכהונה

73. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הוועד המנהל ו/או ועד תחום וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פסלות לכהונה

74. (א)לא יכהן כחבר הועד המנהל או כחבר ועדת תחום או כחבר ועדת ביקורת:
74.1 מי שאינו חבר עמותה;
74.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הוועד המנהל או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין;
74.3 בעלי תפקידים בצוות המקצועי של העמותה (מאמנים, מנהל מקצועי וכד') ושחקנים בקבוצה, גם אם אינם מקבלים שכר מהעמותה.
74.4 קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל;
74.5 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון;
(ב) לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

תוקף פעולות

75. פעולה של חבר הועד המנהל או של חבר ועד תחום או של חבר ועדת הביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תוקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

סימן ח': בחירות
ועדת בחירות

76. הוועד המנהל ימנה שלושה חברי עמותה , שאינם נושאי תפקיד אחר בעמותה, כועדת בחירות, לפחות 90 יום לפני המועד המתוכנן של הבחירות.

77. ועדת הבחירות תנהל את מערכת הבחירות, לרבות קביעת נהלי ודרכי תעמולה על ידי המתמודדים ונהלי הצבעה, והכול במגמה לשמור על טוהר הבחירות וכללי הגינות בין חברי העמותה. בכפוף לזכות הערעור וזכות ההתנגדות הקבועות בתקנון, החלטות ועדת הבחירות יהיו מחייבות/סופיות.

הכנת רשימת בוחרים

78. לקראת הבחירות תכין ועדת הבחירות רשימת בוחרים (להלן – ספר הבוחרים) הזכאים להשתתף בבחירות. הרשימה תכלול את כל חברי העמותה שחברותם היתה תקפה ביום מינוי ועדת הבחירות.

79. ועדת הבחירות תודיע לכל חברי העמותה על מועד הבחירות לפחות 60 יום לפני המועד ותבקש מהחברים להגיש, תוך 15 יום, את מועמדותם.

ניהול מערכת הבחירות

80. (א) כל חבר עמותה המעוניין להיבחר לתפקידים השונים ימלא אחד הטפסים היעודיים. לצורך זה ימלא כל המעוניין להיבחר את הטופס המתאים להגשת מועמדות כלהלן:
84.1 טופס מועמדות לחבר הוועד המנהל.
84.2 טופס מועמדות לחבר בועדת הביקורת.
(דוגמת טופס – ראה נספח א')
(ב) ניתן להגיש מועמדות לוועד המנהל או לועדת הביקורת, אך לא לשניהם.

אישור מועמדים וערעורים

81. את טופס המועמדות ניתן למסור לידי ועדת הבחירות או לידי מזכירות העמותה.

82. ועדת הבחירות תבדוק את תקינות המועמדים לפי כללי תקנון העמותה ותסכם את בדיקתה בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הוועדה. הוועדה רשאית לפסול מועמד שלא הוצע בהתאם לתקנון או שאינו בעל זכות בחירה ותודיע על כך למועמד בכתב תוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה. הוועדה תפרסם את רשימת המועמדים באתר העמותה עד 40 יום לפני הבחירות.

83. מועמד הסבור שמועמדותו נפסלה שלא כדין, רשאי לערער על פסילת מועמדותו בפני ועדת הבחירות, לא יאוחר מ- 35 יום לפני יום הבחירות. בפרק זמן של 5 ימים מיום פרסום רשימת המועמדים באתר העמותה, יוכלו חברי העמותה להביע התנגדותם למועמד. ההתנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת הביקורת שתהיה מוסמכת לפסול מועמד. החלטתה של ועדת הביקורת תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

84. ועדת הבחירות תדון בכל הערעורים שיוגשו אליה ותפרסם את רשימת המועמדים הסופית לפחות 30 יום לפני הבחירות. בהעדר ערעורים תשמש הרשימה הראשונית כסופית. החלטת ועדת הבחירות תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

תהליך הבחירות

85. בעת ההצבעה יבחר חבר העמותה במועמדים מתוך רשימת המועמדים, שאושרה ע"י ועדת הבחירות.. כל חבר יבחר עד 5 מועמדים לוועד המנהל ו עד 3 מועמדים לוועדת הביקורת.

86. ההצבעה תיעשה בשיטת "המעטפות הכפולות" או באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת. בשיטת המעטפות תשלח ועדת הבחירות עד 25 יום לפני הבחירות את רשימת המועמדים את מעטפות הבחירה לבתי החברים לפי כתובתם הרשומה בפנקס החברים ותציין את היום האחרון להגעת מעטפות הבחירה למשרדי העמותה.

87. ספירת הקולות בבחירות, מתן הודעה למועמדים ופרסום תוצאות ההצבעה ייעשו על ידי ועדת הבחירות תוך 3 ימי עבודה מתום יום הבחירות. ועדת הבחירות תכין דוח בכתב המסכם את תוצאות ההצבעה. הדוח המסכם ייחתם ע"י חברי הועדה.

88. במקרה שמספר מועמדים יקבלו מספר קולות שווה, תיפול ההכרעה ביניהם בהגרלה שתיערך על ידי ועדת הבחירות.

89. אי מסירת הודעה למועמד לא תהווה סיבה לעיכוב התהליכים.

90. יחד עם מינוי ועדת הבחירות, ימנה הוועד המנהל ועדת ערעורים בה יכהנו 1 – 3 חברים אשר כיהנו בעבר בועד המנהל או בועדת הביקורת או שהינם משפטנים. לועדת הערעורים הסמכות לדון בערעור על תוצאות הבחירות. ערעור כאמור יוגש לוועדת הערעורים תוך 7ימים ממועד פרסום התוצאות הסופיות. ערעור שיוגש לוועדה יידון בה תוך 7 ימים מיום הגשתו ויוכרע בוועדה לפי דעת הרוב..

סימן ט': ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

פנקסי חשבונות

91. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקיה ומצבה הכספי. כל חבר של הוועד המנהל, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הוועד המנהל ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.
דו"ח כספי

92. הוועד המנהל אחראי להכין באמצעות רואה החשבון של העמותה אחת לשנה מאזן דין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן- דו"ח כספי") בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה לחוק העמותות; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משלושה שבועות לפני יום האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

93. הוועד המנהל יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם; לעניין תקנה זו זה, "תשלומים" – סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

94. הדו"ח הכספי יערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בתקנה 98. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח,חתום בידי שניים מחברי הוועד המנהל.
ביקורת של רואה חשבון

95. היה והעמותה חייבת במינוי רואה חשבון על פי דין, יחול האמור להלן:
95.1 הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.
95.2 רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם
החשבונות.

הגשת מסמכים לרשם

96. העמותה תגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הוועד המנהל:
96.1 הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הוועד המנהל, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה החשבון;
96.2 פרוטוקול על החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה, או החלטת האסיפה הכללית או הוועד המנהל בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה;
96.3 פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה – בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי.
96.4 הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הוועד המנהל בתוקף תפקידו כחבר הוועד המנהל; בהודעה יצוינו שמות הצדיים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך.
96.5 פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק מרצון;
96.6 הדו"ח הכספי כאמור בתקנות 99, 100 ו 101.
96.7 כל מסמך אחר אשר נדרש להגישו על פי החוק

עיון

97. פנקס החברים ופנקס חברי הוועד המנהל, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדוחו"ת הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

סימן י': פירוק מרצון ונכסים לאחר פירוק

החלטה על פירוק ומינוי מפרק

98. העמותה רשאית, באסיפה הכללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי עמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק. תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

הצהרת כושר פירעון

99. אסיפה כללית לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הוועד המנהל שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוט חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק.

תפקידי המפרק

100. על המפרק:
100.1 לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים ומאחרים;
100.2 לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפרוע חובותיה;
100.3 לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;
100.4 לעשות ביתרת הנכסים בהתאם לתקנה 103 להלן.

הודעה לנושים

101. תוך שבועיים לאחר תחילת מינויו יפרסם המפרק הודעה על פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה. ההודעה תפורסם ברשומות; היא תפורסם גם בשני עיתונים יומיים המופיעים בעברית, אולם אם רוב חברי העמותה דוברי ערבית ו/או רוסית- היא תפורסם גם בשני עיתונים יומיים המופיעים בערבית ו/או רוסית.

סיום הפירוק

102. השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר; הוראות תקנה 92 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על דין וחשבון זה. אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין וחשבון יגיש המפרק לרשם תוך שבועיים אחרי האסיפה, העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה.
העברת נכסים עודפים

103. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

מעמד התקנון

104. תקנון זה מהווה את תקנון העמותה והוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק העמותות
לא יחולו על העמותה, במידה שהוסדרו בתקנון זה.